Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger)

Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, στις οποίες ανήκει ο αυτισμός και το σύνδρομο Asperger, είναι νευροβιολογικής φύσεως διαταραχές και αφορούν διάφορους τομείς της ανάπτυξης. Το άτομο με κάποια από αυτές τις διαταραχές μπορεί να παρουσιάζει αρκετά μειωμένη ικανότητα για κοινωνική αλληλεπίδραση και για συναισθηματική αμοιβαιότητα, ή και να εμφανίζει στερεότυπη συμπεριφορά και στερεότυπα ενδιαφέροντα.

Πολλές φορές, το παιδί από τη στιγμή της γέννησής τουφαίνεται να μην αναπτύσσεται φυσιολογικά, καθώς μπορεί να μην ανταποκρίνεται στους ανθρώπους ή να εστιάζει την προσοχή του σε ένα αντικείμενο για πολύ ώρα. Ωστόσο, οι διαταραχές αυτές συνήθως διαγιγνώσκονται με αξιοπιστία από την ηλικία των 3 ετών, αν και πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να εντοπιστούν και από την ηλικία των 2 μηνών.

Ο αυτισμός

Αυτισμός Σύνδρομο Asperger

Ο αυτισμός αποτελεί μία διαταραχή που διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου και είναι συνήθως παρούσα από τη γέννησή του. Στο πλαίσιο αυτής της διαταραχής δυσκολεύεται η ανάπτυξη ορισμένων ψυχολογικών δεξιοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την κοινωνική συναλλαγή και αμοιβαιότητα, την επικοινωνία, όπως και με δύσκαμπτες ρουτίνες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Γενικά, τα αυτιστικά άτομα εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες και χαρακτηριστικές αποκλίσεις από την τυπική ανάπτυξη και τα συμπτώματα ποικίλουν από πολύ ήπια έως αρκετά σοβαρά, με τα πιο σοβαρά να φτάνουν να παίρνουν τη μορφή επιθετικής ή και αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.

Το σύνδρομο Asperger

Το σύνδρομο Asperger επηρεάζει τον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο, τον τρόπο που επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει και το πώς αλληλοεπιδρά με άλλα άτομα. Συνήθως το παιδί με σύνδρομο Asperger έχει νοημοσύνη πάνω από το μέσο όρο και παρουσιάζει φυσιολογική ανάπτυξη στο λόγο και στη γνωστική του ανάπτυξη. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει αφορούν κυρίως την κοινωνική του αλληλεπίδραση, το συναίσθημα και τα ενδιαφέροντά του.

Αυτισμός Σύνδρομο Asperger